PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU

TÉMA 1
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OBCHODNÍ PODMÍNKY, ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY

Změny během výstavby (ZBV)

Ing. Otakar Fabián, PRAGOPROJEKT, a.s.

TÉMA 2
STAVEBNÍ ZÁKON, PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY, SMĚRNICE PRO DOKUMENTACI STAVEB

Umisťování a povolování dopravních staveb po novele stavebního zákona

JUDr. Jan Mareček

Novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Ing. Václav Mach

Směrnice pro dokumentaci staveb PK

Ing. Miloslav Müller, PRAGOPROJEKT, a.s.

TÉMA 3
NORMY A TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Změny v předpisech SJ-PK

Ing. Dagmar Šimlerová, PRAGOPROJEKT, a.s.

Souhrnný přehled aktualizovaných ČSN v oblasti silničního stavitelství

Ing. David Matoušek, PRAGOPROJEKT, a.s.

Aktuální změny zákona o pozemních komunikacích a nové pojetí dálniční sítě

Mgr. Ján Skovajsa, Ministerstvo dopravy

Změna Z2 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na PK

Ing. Petr Kůrka, Ředitelství silnic a dálnic ČR

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změna 1

Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o.

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

Ing. Miloslav Müller, PRAGOPROJEKT, a.s.

Technické podmínky pro silničních záchytné systémy

Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s.

Technické podmínky a software v oboru dopravního inženýrství

Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.

Seznam platných EUROKÓDŮ k 31. 3. 2013 (včetně změn, oprav, příloh NA ed. A a nahrazených norem)

Marie Gajdošová, PRAGOPROJEKT, a.s.

TÉMA 4
NOVÉ TECHNOLOGIE V PROJEKTOVÁNÍ, DIAGNOSTICE A PROVÁDĚNÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Laserové skenování – využití při projektování liniových staveb

Ing. Martin Sirotek, Ing. Martin Drnec, VIAPONT, s.r.o.

RoadPAC 2010 – 2012

Ing. Karel Jeráček, PRAGOPROJEKT, a.s., Ing. Ivan Sitař, CSc.

KanVod – SW pro projektování kanalizací, vodovodů a jiných podzemních vedení

Ing. Karel Jeráček, PRAGOPROJEKT, a.s., Mgr. Josef Halámek

Pozemní radarová interferometrie – využití k určování svislých průhybů mostních konstrukcí

Ing. Milan Talich, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Diagnostické metody a současné problémy provádění diagnostického průzkumu vozovek

Ing. Jan Zajíček – APT SERVIS

Nízkohlučné asfaltové povrchy

Ing. Jiří Fiedler

Příspěvek k výběru konstrukcí asfaltových vozovek z hlediska celkových nákladů životního cyklu

Ing. Filip Hanzík, Ph.D.

Recyklace asfaltových směsí na obalovně

Doc. Dr. Ing. Michal Varaus, VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací